Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
sk:policy [2019/04/05 09:20]
mstanislav@umb.sk
— (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
-==== Politika ==== 
  
-  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Federation-Policy-1.0.pdf | Federačná politika ]] 
- 
-Federačná politika pozostáva z troch hlavných častí: tohto dokumentu popisujúceho správu a riadenie, členstvo a rámec pôsobnosti,​ ďalej sady profilov úrovne zaručenia (dosiaľ žiadny nebol zverejnený) a sady technologických profilov. Profily úrovne zaručenia a technologické profily sú popísané v samostatných dokumentoch. Tento dokument spoločne so všetkými jeho prílohami tvorí federačnú politiku. 
- 
-=== Technologické profily ==== 
- 
-  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-SAML-WebSSO-Technology-Profile-1.0.pdf | Technologický profil SAML Web Single Sign-On ]] 
- 
-Technologický profil safeID SAML WebSSO predstavuje infraštruktúru určenú pre autentifikáciu a autorizáciu (AAI) založenú na protokole SAML 2.0. Nasadenie SAML WebSSO vo federácii znamená, že používateľ môže prístupové údaje vydané jeho domovskou orgazáciou použiť pri prístupe k službám na webe, ktoré sa zapojili do federácie. 
- 
-  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-eduroam-Technology-Profile-1.0.pdf | Technologický profil eduroam ]] 
- 
-eduroam (education roaming) predstavuje celosvetovú spoluprácu v sektore výskumu a vzdelávania,​ ktorej cieľom je poskytnúť používateľom prístup do siete Internet vzájomne medzi participujúcimi organizáciami. Používatelia sa v roamingu prihlasujú do siete Internet s prístupovými údajmi a nastaveniami,​ ktoré im vydala ich domovská organizácia. eduroam využíva autentifikačnú a autorizačnú infraštruktúru (AAI) založenú na štandardoch RADIUS a 802.1x. 
- 
----- 
- 
-Ďalej, nasledovné prehlásenie je relevantné v rámci safeID: 
- 
-  * [[ https://​www.safeid.sk/​doc/​safeID-Metadata-Registration-Practice-Statement-1.0.pdf | Metadata Registration Practice Statement ]] 
- 
-safeID požiadala o členstvo v interfederácii eduGAIN. Každý člen interfederácie má povinnosť spísať a zverejniť prehlásenie o internej praxi platnej pre registráciu federačných metadát (tkz. Metadata Registration Practice Statement). Účelom prehlásenia je poskytnúť iným federáciám možnosť posúdiť nakoľko dôveryhodné sú entity registrované a vystavené prostredníctom dotknutej členskej federácie. 
  • sk/policy.1554456034.txt.gz
  • Posledná úprava: 2019/04/05 09:20